Overfitting

بیش‌برازش داده‌ها (Overfitting) چیست و چگونه بر آن غلبه کنیم؟
حمیدرضا تائبی
هوش مصنوعی
کارگاه
17/07/1402 - 11:45
بیش‌برازش داده‌ها (Overfitting) به وضعیتی گفته می‌شود که یک مدل آماری برای توصیف داده‌ها به شدت به داده‌های آموزش خود متکی شده باشد و قابلیت تعمیم یافتن به داده‌های جدید را نداشته باشد. به عبارتی...