Nerdalize

سرورها آب حمام خانه شما را گرم می‌کنند
میثاق محمدی‌زاده
اخبار جهان
15/03/1396 - 22:14
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های سرورها و مراکزداده؛ گرامای بسیار زیادی است که تولید می‌شود و اگر از محیط خارج نشود یا تبدیل به هوای خنک نشود؛ سریعا تمام تجهیزات الکترونیکی را از کار خواهد انداخت. شرکت‌ها...