broadcast storms

مشکل Broadcast storms در شبکه‌های LAN چیست و چگونه برطرف می‌شود؟
فناوری شبکه
27/07/1400 - 04:28
پروتکل درخت پوشا (STP) سرنام Spanning Tree Protocol یکی از موثرترین راهکار برای حل مشکل حلقه در شبکه‌های سوییچ شده است. پروتکل درخت پوشا، وظیفه مدیریت لینک‌ها جهت فراهم کردن افزونگی (redundancy)...