کابل‌ کشی ساخت‌ یافته

کابل‌کشی ساخت‌یافته چیست و چرا مهم است؟
حمیدرضا تائبی
فناوری شبکه
25/05/1400 - 14:05
یک شبکه کامپیوتری ساده مجموعه‌ای متشکل از یک سوییچ با تعدادی کابل است که کامپیوترها و سایر تجهیزات درون شبکه از طریق کابل‌هایی به سوییچ متصل شده‌اند. به لحاظ تئوری، امکان ترسیم چنین شبکه‌ای روی کاغذ...