نقش الکامپ در کسب و کار

برگزاری الکامپ و تاثیر بر بازاریابی
وهاب عقیقی
موفقیت و کارآفرینی
19/05/1396 - 20:15
دنیای اکنون دنیای دیجیتال است و تحولات رایانه ای جهان را به دهکده کوچک مبدل ساخته که هر روز ما را به خود وابسته تر می سازد. بیشتر ارتباطات در جهان در فضای رایانه ای در حال شکل گیری است... ...