معماری فون نویمان

کامپیوترهای متفکر ساخته شده بر پایه سیناپس مصنوعی و محاسبات عصب‌گون
مهدی صنعت‌جو
پرونده ویژه
22/01/1397 - 12:20
در مسیر تقلید از مغز و سامانه‌‌های پردازش زیستی، باید توجه ویژه‌‌ای به فضاهای سیناپسی داشت و راهی برای پیاده‌سازی سخت‌افزاری آن‌ها یافت. در این نوشته از میان تحقیقات گسترده‌ای که در این حوزه صورت...