مصرف اینترنت خانوار

هر ایرانی چه قدر اینترنت سهم دارد؟
اخبار ایران
12/08/1396 - 14:19
رشد جهشی کاربران اینترنت در ایران طی چند سال گذشته برای همه ملموس بوده است. در کنار این مساله اما باید دید سرانه دسترسی به اینترنت و همینطور سرانه حجم اختصاص یافته به هر فرد برای اینترنت داخلی و بین‌...