محاسبات عصب‌گون

محاسبات عصب‌گون
ديويد هامبلينگ
علی حسینی
پرونده ویژه
29/01/1394 - 15:59
موج بزرگ بعدی در قدرت محاسباتی کم‌تر به قانون مور وابسته خواهد بود و بيش‌تر به شبکه‌های عصبی متمايل خواهد شد. در سال 2015، دستگاه‌ها نه تنها هوشمندتر، بلکه انسان‌‌وارتر خواهند شد.