ماهنامه شماره 200

ما توبه شکستیم و ببستیم دو صد بار
هرمز پوررستمی
دیدگاه و یاداشت
24 شهريور 1397
ما نوشتیم... 200 شماره ما نوشتیم. از شبکه، از کامپیوتر، از اینترنت، از دیتا، از نرم‌افزار، از شرکت‌ها، از کارآفرینان، از موفقیت، از شکست، از شغل، از امنیت، از جامعه و از انسان نوشتیم. از چیزی نوشتیم...