فناوری دستگاه به دستگاه

معماری و زیرساخت‌های ارتباطات ماشین به ماشین
فرشاد رضایی
فناوری شبکه
01/11/1396 - 10:55
ارتباطات ماشین به ماشین به‌شکل امروزی سابقه زیادی ندارد؛ با این حال، به یکی از حوزه‌های مهم و بدون جایگزین فناوری اطلاعات تبدیل شده است. سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در بخش‌های مختلف این فناوری صورت گرفته...