شکاف هوایی

سرقت اطلاعات از طریق فن کامپیوتر
حمیدرضا تائبی
امنیت
09/04/1395 - 11:26
پژوهش‌گرا‌ن حوزه امنیت موفق به طراحی بدافزاری شدند که بر مبنای فن کامپیوترها قادر است به سرقت داده‌ها بپردازد. یک تیم از پژوهش‌گران دانشگاهی مدعی شده‌اند، بدافزاری طراحی کرده‌اند که توانایی استخراج...