شهر هوشمند در بوشهر

تاسیس اولین شهر هوشمند ایران در استان بوشهر
اخبار ایران
اینترنت اشیا
09 شهريور 1396
معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری از تاسیس شهر هوشمند در استان بوشهر خبر داد.