شكرگزار

۱۱ چیزی که افراد موفق شاکراند اما افراد عادی غافل‌اند!
موفقیت و کارآفرینی
20/09/1395 - 10:15
بعضی از ما آدم‌ها تنها چیزهایی را نعمت می‌دانیم که باعث آرامش و آسایش می‌شوند و هر چیزی که خاطر ما را مکدر کند و موجب رنجش ما بشود، به عنوان مصیبت و گرفتاری تلقی می‌کنیم. تفاوت برخی از ما با انسان‌...