شبکه گسترده

تفاوت‌ شبکه‌ PAN و LAN و CAN و MAN و WAN
علی حسینی
فناوری شبکه
05/12/1398 - 12:10
شبکه‌های کامپیوتری از حیث وسعت به گونه‌های مختلفی تقسیم می‌شوند که برخی از مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: شبکه‌ شخصی (PAN)، شبکه‌ محلی (LAN)، شبکه‌ دانشگاهی (CAN)، شبکه‌ شهری (MAN)، و شبکه‌ گسترده (WAN...
شبکه‌های ‌گسترده کم‌توان چه شبکه‌هایی هستند؟
حمیدرضا مازندرانی
فناوری شبکه
09/09/1396 - 13:40
اینترنت اشیا آمده است تا زندگی بشر را در همه ابعاد دگرگون سازد. این پارادایم نوین می‌تواند در رفع بسیاری از چالش‌های اساسی بشر از جمله انفجار جمعیت، بحران انرژی و آلودگی‌های زیست‌‌محیطی یاری‌بخش باشد...