سبد مهارت

سبد مهارت و شناسنامه مهارت
هرمز پوررستمی
دیدگاه و یاداشت
20/06/1401 - 13:05
در یادداشت شماره قبل در مورد مهارت‌های نرم و سبد مهارت‌ها (Skills Portfolio) صحبت کردم. مهارت‌های نرم (Soft Skills) به آن دسته از مهارت‌های غیرفنی گفته می‌شود که به‌طور عمده به درک و مدیریت احساسات‌...