روابط اجتماعی

10 ویژگی کسانی که هوش هیجانی بالایی دارند
مهسا قنبری
موفقیت و کارآفرینی
20/12/1394 - 11:30
هوش هیجانی عملکرد شما را در زندگی نشان می‌دهد. این که چقدر در کارتان خوب عمل می‌کنید، درک و شناخت شما از هیجان‌ها و عواطف خود و دیگران چقدر است و چقدر خوب می‌توانید با دیگران ارتباط برقرار کنید...