رزبری پای مدل B

آشنایی و کار با رزبری پای - بخش ششم
سارا بصیری
پرونده ویژه
15/02/1394 - 03:35
تصمیم‌گیری برای نام‌گذاری A و B برای مدل‌های Pi در دهه 80 19 توسط BBC Micro اتخاذ شد. مدل A واسط‌ها و RAM کم‌تری داشت و ارزان‌تر بود.