ذهن خلاق

۷ روش به اوج رساندن خلاقیت در ابتدای روز
مهسا قنبری
موفقیت و کارآفرینی
26 خرداد 1396
جرقه گریزان خلاقیت. اغلب هر وقت که به آن بیشتر نیاز دارید، دشوارتر می‌یابیداش. بدون خبر (اغلب ساعت 3 صبح) حاضر می‌شود یا بدون اجازه (اغلب بعد از آن که مدیر از شما می‌پرسد آیا ایده‌ای دارید) می‌رود. و...