دورحضوری

روبات‌ها و دورحضوری
جان برودکین
هومن تحویلداری
فناوری شبکه
31/05/1394 - 12:41
در ساحل شرقی امریکا پشت کامپیوتر دفتر کارم نشسته‌ام و در حال کنترل کردن روباتی واقع در پالوآلتو ایالت کالیفرنیا هستم. دستورهای یکی از کارمندان شرکت Suitable Technologies سازنده روبات دورحضور Beam را...