دفترچه یادداشت معروف اینشتین

دفترچه یادداشت زوریخ (Zurich) یکی از مهمترین آثار آلبرت اینشتین است .این دفترچه یادداشت شامل کارهای او از سال 1912-1913 می‌باشد و نگاهی اجمالی به توسعه نظریه نسبیت عام دارد.
اشتراک در دفترچه یادداشت معروف اینشتین