دبیر سازمان نظام صنفی

اولین نمایشگاه شهر آینده ایران برگزار می شود
اخبار ایران
21 آبان 1396
سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران اولین نمایشگاه بین المللی شهر آینده ایران را برگزار می کند.