توپولوژی Spine-and-Leaf VXLAN BGP EVPN fabric

توپولوژی Spine-and-Leaf VXLAN BGP EVPN fabric چیست و چگونه کار می‌کند؟
حمیدرضا تائبی
فناوری شبکه
18/11/1400 - 12:15
توپولوژی طراحی پردیس سنتی به محدودیت‌های مقیاس‌پذیری و الزامات عملکرد معماری شبکه امروزی رسیده است. یکی از فناوری های کاربردی برای حل این مشکل معماری Spine-and-Leaf VXLAN BGP EVPN fabric پدید آمده...