تغییر عقیده

چگونه ذهن افراد را تغییر دهیم؟
حمید نیک‌روش
موفقیت و کارآفرینی
26/06/1396 - 14:50
در کسب‌وکار هم مانند زندگی، موفقیت شما می‌تواند به تغییر ذهنیت یا عقیده افراد بستگی داشته باشد زیرا باعث می‌شود با شما هم‌عقیده شوند. این کار به‌طور تعجب‌آوری سخت و دشوار است و افراد خیلی کمی هستند...