ترديدهاي فكري

شما احتمالاً موفق‌تر از آنی هستید که فکرش را می‌کنید!
مهسا قنبری
موفقیت و کارآفرینی
13/10/1395 - 10:10
خیلی وقت‌ها در زندگی حس می‌کنیم با وجود سعی و تلاشی که داریم به موفقیت نمی‌رسیم و زندگی به کام ما نیست. این است که خود را سرزنش می‌کنیم و دستاوردهای زندگیمان را نادیده می‌گیریم. با ادامه این روند...