تحلیل و محاسبات کوانتومی

تحلیل و محاسبات کوانتومی‌، نقشه راه بخش فناوری اطلاعات سازمانی
دانش کامپیوتر
08 خرداد 1399
محاسبات کوانتومی‌ می‌تواند چالشهایی را پشت سر بگذارد که یا از عهده کامپیوترهای مدرن امروزی خارج است و یا انجام آن به میلیون‌ها سال زمان نیاز دارد. این فناوری می‌تواند هر نوع کدگذاری را شکسته و...