تبلیغات رایگان

تبلیغات به چه قیمت، حتی رایگان؟!
وهاب عقیقی
موفقیت و کارآفرینی
26 دى 1396
یکی از مهم‌ترین وظایف یک مدیر بازاریابی در هر سازمان تجاری تعریف پلن تبلیغاتی سالانه آن مجموعه است . پلن تبلیغات هر شرکت یا بنگاه تجاری اقتصادی بر مبنای فعالیت آن شرکت تعریف می‌گردد . این فعالیت‌ها...