بیمه مشاغل آزاد

حداقل بیمه مشاغل آزاد در سال 1400 چقدر است؟
اخبار ایران
04 خرداد 1400
اگر تحت هر شرایطی بیمه تامین اجتماعی نیستید و یا کارفرما مجبور به پرداخت بیمه شما نیست و نمی توانید از خدمات بیمه تامین اجتماعی استفاده نمایید، می توانید خود را بیمه کنید. بیمه خویش فرما و بیمه...