بلوکه کردن زمان،

با یک ترفند ساده، زندگی خود را دگرگون کنید!
مهسا قنبری
موفقیت و کارآفرینی
29/05/1395 - 11:00
آیا به دنبال روشی موثر برای سازما‌ندهی کارهای روزانه خود هستید؟ ما به شما بلوکه کردن زمان را پیشنهاد می‌کنیم. یک هک بهره‌وری که به شما کمک می‌کند تا با تعیین کارهای بسیار خاص در محدوده زمانی بسیار...