برداشت های اشتباه از زنجیره بلوکی

بزرگ‌ترین باورهای اشتباهی که پیرامون زنجیره بلوکی قرار دارند
حمیدرضا تائبی
پرونده ویژه
04/02/1398 - 12:30
با ورود هر فناوری جدید، شایعات یا تصوراتی ورای واقعیت پیرامون آن فناوری نقش می‌بندد. تصوراتی که بیشتر به دلیل برداشت‌های اشتباه از توانایی‌های یک فناوری شکل می‌گیرند. فناوری زنجیره بلوکی از این قاعده...