باورهای غلط باتری گوشی

این باورها درباره باتری گوشی‌های هوشمند اشتباه هستند!
امین رضائیان
گجت
05/09/1395 - 09:45
شما تا چه اندازه با مسئله مراقبت از باتری گوشی‌های هوشمند، عوامل آسیب رسان در عملکرد آن‌ها و موضوعاتی که می‌توانند منجر به کاهش طول عمر باتری شوند آشنا هستید؟ متاسفانه این روزها مشاهده می‌شود که...