بازیابی فاجعه به عنوان سرویس

DRaaS چیست؟
حمیدرضا تائبی
دانش کامپیوتر
فناوری شبکه
09/05/1400 - 13:35
بازیابی فاجعه به عنوان سرویسDRaaS سرنام disaster recovery as a service به فرآیندی اشاره دارد که یک شرکت از سرورهای فیزیکی یا مجازی ثالث در کنار سرورهای اصلی استفاده می‌کند تا در صورت بروز یک فاجعه...