بازگشت از فرسودگی شغلی

 شش گام برای غلبه بر فرسودگی شغلی!
18 مهر 1396
شما به عنوان یک کارآفرین، موتور رشد انسانی کسب و کار خود هستید. این شغل شماست که با ایده‌های متحول‌کننده و انرژی فوق بشری، کارهای خارق‌العاده و شگفت‌انگیز انجام دهید. خوب انجام این کارها ضمیری سالم می‌طلبد.
اشتراک در بازگشت از فرسودگی شغلی
توسعه و پشتیبانی توسط : ایران دروپال
پشتیبانی توسط ایران دروپال