اینترنت حجمی مخابرات

اعتبار قراردادهای سابق اینترنت حجمی مخابرات
اخبار ایران
22/09/1396 - 18:34
شرکت مخابرات ایران اعلام کرد که با توجه به اعمال تعرفه های جدید اینترنت غیرحجمی، کماکان قراردادهای سابق اینترنت حجمی تا زمان پایان قرارداد، اعتبار دارد.