انگيزه كلامي

۱۳ جمله‌ای که به کارمندان انگیزه می‌دهند
مهسا قنبری
موفقیت و کارآفرینی
12/12/1395 - 09:35
انگیزه‌ شکل‌های مختلفی دارد، اما اکثر اوقات انگیزه، یک میل ذاتی به عمل کردن با نیت روشن و هدف بزرگ برای رسیدن به چیزهای خوب است. انگیزه از عمق وجود می‌آید و قلب و ذهن را وارد بازی می‌کند.