اشکالزدایی مسیرهای شبکه

آشنایی با انواع ابزارها و فرمان‌های خطایابی مسیرهای شبکه
حمیدرضا تائبی
فناوری شبکه
30/08/1398 - 15:35
هر نوع ارتباطی این پتانسیل را دارد تا در نقاط مختلفی روی یک فرآیند تبادل داده‌ها در پروتکل TCP / IP دچار شکست شود. تعداد نقاط شکست با اندازه شبکه و فاصله انتقال افزایش پیدا می‌کنند. خوشبختانه TCP /...