استقرار سازمانی

۶ سوء‌تفاهم درباره یادگیری ماشینی
حمیدرضا تائبی
هوش مصنوعی
16/09/1395 - 10:15
سازمان‌ها پیش از آن‌که تصمیم بگیرند یادگیری ماشینی را در عمل مورد استفاده قرار دهند باید با کم و کیف این فناوری آشنا شوند تا ناخواسته قربانی یک پیاده‌سازی اشتباه نشوند.