از بین رفتن ضمانت اندروید

فقط با این روش می‌توانید بدون باطل کردن ضمانت اندروید، دستگاه‌تان را روت کنید
حمید نیک‌روش
موبایل
کارگاه
23/09/1396 - 12:20
همان‌طور که می‌دانید روت کردن اندروید باعث می‌شود کاربران کنترل کامل بر تمام بخش‌های مختلف سیستم اندروید داشته باشند. با این‌حال، ممکن است روت کردن موجب باطل شدن ضمانت دستگاه شود. به‌همین دلیل، در...