ارتباط چهره به چهره

تحقیقات مربوط به همدلی نشان می‌دهند که رهبران بسیار موفق کسانی هستند که در ارتباط‌های بین‌فردی می‌درخشند. اهمیت کنار آمدن با دیگران به قدری است که اگر نتوانیم به خوبی از پس آن بربیاییم، تبعات آن می‌تواند روی تمام زندگیمان تاثیرگذار باشد.
اشتراک در ارتباط چهره به چهره
توسعه و پشتیبانی توسط : ایران دروپال
پشتیبانی توسط ایران دروپال