آینده نگری

آینده واقعی شرکت شما را چه کسانی ترسیم می‌کنند؟
مهسا قنبری
عصرشبکه
موفقیت و کارآفرینی
24 مرداد 1396
مارکوس باکینگهام برای مدیران و رهبرانی که قصد دارند سازمان خود را به‌شکل واقعی برای آینده کاری پیش رو آماده کنند، چهار پیشنهاد دارد. به عقیده مارکوس باکینگهام، نویسنده پرفروش نیویورک تایمز، اکثر...