آشنایی با رشته نرم افزار

آشنایی با رشته مهندسی نرم‌افزار
بهروز نوعی پور
دانش کامپیوتر
24/12/1396 - 12:10
مهندسی نرم‌افزار به‌عنوان یک رشته مستقل دانشگاهی، شاخه علمی نسبتاً جدیدی است. در بسیاری از دانشگاه‌های دنیا، از جمله در ایران، این رشته فقط به‌صورت یک گرایش تخصصی از رشته مهندسی کامپیوتر تدریس می‌شود...