Dron

پهپاد‌های کشاورزی
کريس اندرسون
علی حسینی
پرونده ویژه
18/12/1393 - 18:49
پهپادهای به‌نسبت ارزان با حس‌گرها و امکانات تصويربرداری ارزان راه‌های جديدی را فراروی کشاورزان قرار می‌دهند تا محصول خود را افزايش و آسيب‌های زمين را کاهش دهند.