نمایشگاه الکامئ

گالری عکس روز سوم نمایشگاه الکامپ بیست و سوم
اخبار ایران
01/05/1396 - 21:35
در روز سوم بیست و سومین نمایشگاه الکامپ به سراغ سالن خلیج فارس، 40 و 38A رفتیم و می‌خواهیم شما را به بازدید مجازی از غرفه‌های این سالن ها دعوت کنیم. در این سالن ها بیشتر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات...