اتاق اصناف ایران

تعامل و همکاری سازمان نصر کشور با اتاق اصناف ایران
اخبار ایران
27/03/1394 - 18:46
چهارمین نشست شورای مرکزی سازمان نصر کشور با حضور رئیس اتاق اصناف ایران برگزار شد.