ماهنامه شبکه 222

شماره 222 ماهنامه شبکه منتشر شد
اخبار ایران
20/08/1398 - 14:20
شماره 222 ماهنامه شبکه با ادامه سلسله مقالات «نگاهى به ده مهارت مهم دنیاى 2020» آغاز می‌شود. این قسمت: حل مسائل پیچیده. در این قسمت با تفاوت مسائل عادی و پیچیده آشنا ‌می‌شوید و متوجه می‌شوید اگر...